logow2

Groei in Ontwikkeling

Op al onze aankopen in de winkel en inschrijvingen voor seminars en retraites zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Tools2Act is ingeschreven bij de KVK in Rotterdam; 712.36.597.
1.2. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Tools2Act een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ’Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID / UITVOERING

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tools2Act zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Tools2Act alleen bindend indien en voor zover deze door Tools2Act uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Tools2Act is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

ARTIKEL 3 – CHRISTELIJKE LEVENSBEGELEIDING

3.1 Bij het inschrijven voor een seminar en/of retraite is, die vanaf juni 2017 worden georganiseerd door de Bethabara Gemeenschap, tenzij door Tools2Act per email is goedgekeurd, directe betaling via IDEAL verplicht als u de activiteit boekt via deze website. Indien u boekt via de website www.tools2act.nl .moet uw betaling uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit worden overgemaakt op bankrekening: NL93 SNSB 00706 1240 49 t.n.v. Tools2Act  in Lomm.

3.2 Bij annulering van de inschrijving voor een seminar en/of workshop gelden de volgende regels:

  • Annulering meer dan 20 werkdagen voor de aanvangsdatum: € 15,- administratiekosten
  • Annulering tot 10 werkdagen voor de aanvangsdatum: € 50,- administratie- en voorbereidingskosten
  • Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor de aanvangsdatum is de volledige prijs verschuldigd, tenzij met Tools2Act anders is overeengekomen en door Tools2Act schriftelijk (per email) is bevestigd.

 
3.3 Bij annulering voor een verblijf in ons huis voor begeleiding gelden de volgende regels:

  • Uw reservering is pas geldig als de volledige verblijfsprijs ten minste 10 werkdagen voor aanvang van uw verblijf is overgemaakt op onze bankrekening.
  • Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor de aanvangsdatum of bij eerder vertrek is de volledige prijs verschuldigd, tenzij met Tools2Act anders is overeengekomen en door Tools2Act schriftelijk (per email) is bevestigd.
  • Indien u, zonder dat daarvoor vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt, uw verblijf eerder dan het afgesproken tijdstip afbreekt, bestaat geen recht op restitutie van de al betaalde kosten.

 

ARTIKEL 4 – AANBIEDINGEN

4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Tools2Act het recht de prijzen hierover aan te passen.
4.3. Aanbiedingen van Tools2Act zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en (voor zover van toepassing) verzendkosten.
5.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Deze tarieven worden tijdens de bestelprocedure en op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.

ARTIKEL 6 – OVEREENKOMST / LEVERTIJD

6.1. Bestellingen via de website zijn uitsluitend mogelijk na directe betaling via de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.
6.2. Zodra de betaling door Tools2Act is ontvangen, stuurt Tools2Act de bestelling zo spoedig mogelijk toe.
6.3. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Tools2Act binnen 7 dagen te herroepen. De kosten voor het terugzenden van geleverde artikelen zijn voor rekening van de klant. De bedenktermijn van 7 dagen geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bedenktermijn van 7 dagen geldt niet voor een inschrijving voor een seminar en/of workshop – daarvoor geldt het bepaalde in artikel 3.1.
6.4. Artikelen welke worden geretourneerd dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt te zijn.
6.5. Artikelen welke speciaal voor de klant besteld zijn of voor de klant op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.
6.6. Tools2Act is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.
6.7. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte (binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling) levertijd niet haalbaar is, dan neemt Tools2Act contact met de klant op.
6.8. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.9. Indien de levertijd, onvoorzien, langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan de klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Tools2Act gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.10. Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze artikelen betreft, over op de klant.
6.11. Tools2Act verwerkt de gegevens exact zoals opgegeven door de klant. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens zijn voor rekening van de klant. Tools2Act is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van de bestelling door fouten bij PostNL of de klant. Voor de zekerheid raden we aan om te kiezen voor ‘verzekerd verzenden’.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De bestelde goederen worden door Tools2Act pas verstuurd op het moment dat de klant het volledige aankoopbedrag heeft betaald en dit bedrag op de bankrekening van Tools2Act is bijgeschreven.

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betaling door de klant vindt plaats op de in de bestelprocedure of elders op de website door Tools2Act aangegeven wijze.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Tools2Act aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Tools2Act wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de feitelijke waarde van de zending.
9.3. Aansprakelijkheid van Tools2Act voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Tools2Act geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
9.5. De aansprakelijkheid van Tools2Act wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Tools2Act onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Tools2Act ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tools2Act in staat is adequaat te reageren.
9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tools2Act meldt.
9.7. De klant vrijwaart Tools2Act voor alle aanspraken van derden.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Tools2Act door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Tools2Act kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 11 – GARANTIE

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde artikelen met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Consument-klanten komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
11.2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de klant bij Tools2Act te reclameren op grond van artikel 13 (Reclame).

ARTIKEL 12 - PRIVACY

12.1. Tools2Act bewaart persoonsgegevens:

  • van de klant die een inkoop doet in de online boekwinkel: uitsluitend voor het maken van een verzendlabel.
  • voor deelnemers aan Seminars/Workshops geldt dat wij ons houden aan de daarvoor geldende wettelijke regels.
  • voor dossiers die worden opgemaakt ten behoeve van coaching en/of begeleiding geldt dat het dossier uiterlijk 6 maanden na de laatste begeleidingssessie worden vernietigd, tenzij de cliënt schriftelijk verzoekt het dossier te bewaren.

12.2. Tools2Act neemt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.

ARTIKEL 13 - RECLAME

13.1. Indien het afgeleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, Tools2Act in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Tools2Act.
13.2. Indien Tools2Act de reclame gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante artikelen, gerepareerd, vervangen of vergoed.
13.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het artikel.
13.4. Reclame schort verplichtingen van de klant niet op.

ARTIKEL 14 - SLOTBEPALINGEN

14.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen tussen de klant en Tools2Act over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Tools2Act te leveren of geleverde artikelen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
14.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Kies uw taal

Aangesloten bij:

ACC

VCC

 Chrhulp

DISC certificatie logo

Volg Tools2Act op: